Nội dung dự thi:

Sáng tác: Đỗ Hải Yến – phòng Hành chính nhân sự

https://www.youtube.com/watch?v=6JORTSGIXpg&feature=youtu.be

Chia sẽ: